Zimsko vzdrževanje cest in pluženje

Obvestilo in pomembne informacije o poteku zimskega vzdrževanja cest in pluženja

V Mestni občini Kranj zimsko vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj.  Zimsko službo vsako leto vzpostavijo od 15. novembra do 15. marca. Če vremenske razmere brez izvajanja zimske službe ne dovoljujejo prevoznosti cest in javnih poti, se čas delovanja zimske službe podaljša.

Izvajalci zimske službe na območju Mestne občine Kranj

Za prevoznost državnih glavnih cest ter regionalnih cest skrbi Gorenjska gradbena družba Kranj d.d. Za prevoznost lokalnih in mestnih cest ter prehodnost ulic, javnih poti in pločnikov na področju krajevnih skupnosti pa je odgovorna Komunala Kranj.

Naloge zimske službe

Naloge in odgovornosti zimske službe so posipanje cest, pločnikov, stopnišč in ostalih površin namenjenih pešcem, strojno pluženje ter odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja.
S posipanjem pričnemo ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pravilnik o vrstah vzdrževanja na javnih cestah in nivoju delovnega vzdrževanja javnih cest določa, da je s pluženjem potrebno pričeti ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po 15 cm snega.
Kljub temu, pa s pluženjem glavnih lokalnih cest in zbirnih mestnih cestah pričnemo prej. Za posipanje proti poledici uporabljamo predvsem morsko sol  ter pesek granulacije 4 do 8 milimetrov ter mešanico obeh. V posebnih primerih, ko nastopijo nižje temperature, uporabljamo magnezijev klorid. Na mestih v centru mesta Kranja pa zaradi zaščite tlakovanja tudi umetno gnojilo, imenovano »ureo«.

Organiziranost zimske službe

Za učinkovito izvajanje zimske službe imamo organizirano operativno vodenje zimske službe, stalno dežurno službo in stalno pripravljenost na domu. Dežurna služba deluje v prostorih objekta podjetja na Savski loki 33 v Kranju. Tako neprekinjeno spremljamo stanje in razmere na voziščih in v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktiviramo dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Organizirano imamo tudi stalno pripravljenost delavcev na domu.

Kategorizacija cest

Področje Mestne občine Kranj, za katerega zimsko vzdrževanje je zadolženo in odgovorno naše podjetje, obsega več kot dvesto kilometrov. Razdeljeno je na območja, po katerih so razdeljeni delavci in mehanizacija.
Pravilnik o vrstah vzdrževanja na javnih cestah in nivoju delovnega vzdrževanja javnih cest deli ceste po posameznih prioritetah na šest razredov, glede na kategorije, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne posebnosti.

  1. razred: Vanj so uvrščene avtoceste in hitre ceste, na katerih mora biti prevoznost zagotovljena 24 ur na dan. Ob sneženju mora biti prevoznost zagotovljena na celotnem vozišču, pomembnejših križiščih, dovozih k večjim parkiriščem in dostavni pasovi.
  2. razred: V tem razredu so glavne ceste, glavne mestne ceste in pomembnejše regionalne ceste, ki morajo biti prevozne med 5. in 22. uro. Ob sneženju so med 22. in 5. uro zjutraj so možni do dve uri trajajoči zastoji.
  3. razred: Druge regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirna mesta in krajevne ceste. Te morajo biti očiščene med 5. in 20. uro. Možni so zastoji do dveh ur med 20. in 5. uro zjutraj.
  4. razred: Vanj so vključene druge lokalne, mestne in krajevne ceste. Prevoznost je praviloma zagotovljena od 7. do 20. ure. Ob sneženju so možni krajši zastoji, ob močnejših padavinah pa tudi poldnevni.
  5. razred: Javne poti, parkirišča in kolesarske povezave, kjer je treba za prevoznost  upoštevati krajevne potrebe. Ob sneženju je možni zastoj do enega dne, ob močnejših padavinah tudi več.
  6. razred: V ta razred so uvrščene ceste, ki se v zimskih razmerah zaprejo.

Tudi lokalne in mestne ceste, ulice, pločniki, trgi in parkirišča so razdeljeni v prednostne razrede, in sicer po kriteriju frekvence prometa in avtobusne linije. Prednostno poteka tudi ročno odstranjevanje snega na stopniščih, mostovih, prehodih za stebrički, …

Soodgovornost udeležencev v prometu

Pomembno je, da so vsi udeleženci v prometu primerno opremljeni. Svetujemo voznikom, da poskrbite za ustrezno opremljenost vaših vozil. Pešcem pa toplo priporočamo primerno obutev, v izogib morebitnim poškodbam.

Ovire pri izvajanju zimske službe

Veliko težav povzročajo parkirana vozila. Prav zaradi njih je pluženje oziroma čiščenje nemalokrat onemogočeno, zato je pomembno, da pravočasno umaknete svoja vozila s parkirišč oziroma javnih poti in nam tako omogočite, da lahko hitro in učinkovito očistimo parkirišča, zasnežene pločnike in pešpoti.

Dolžnosti lastnikov

Dobronamerno tudi opozarjamo občane, da so skladno z občinskim odlokom o javnem redu in miru, kot lastniki ali uporabniki stanovanjskih in poslovnih objektov, dolžni očistiti sneg in vzdrževati pločnike pred svojimi objekti. Enako velja tudi v primeru večstanovanjskega objekta.

Dežurstvo

Dežurna služba (voznik) je organizirana v prostorih Komunale Kranj, telefonska številka 28 113 52 in mobilna številka 031 328 363 za ves čas zimske  službe. Za organizacijo in operativno vodenje zimske službe, razpored vozil, strojev in delavcev je pristojen g. Janez Lukan in dosegljiv na telefonski številki 041 649 461. Na telefonskih številkah dobite vse informacije o poteku zimskega vzdrževanja cest in pluženja.

Čas dežurstva se lahko spremeni in prilagodi glede na vremenske razmere.

Prispevek je pripravila Komunala Kranj-

Kranj, 27. december 2016

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja