Pobude in vprašanja

Na tem mestu lahko spremljate pobude in vprašanja in njihovo realizacijo.

Zaprtje Krožne intervencijske poti na naslovu Likozarjeva 23 (Januar 2017)

Pobudniki: etažni lastniki v blokih na naslovih Likozarjeva ulica 23, 25 in 27

Etažni lastniki na naslovih Likozarjeva ulica 23, 25 in 27 so na zborih etažnih lastnikov, ki jih je sklical Domplan d. d. kot upravnik stavb in so potekali v januarju in februarju 2017, sprejeli sklepe o zapori krožne intervencijske poti na Likozarjevi 23.

Etažni lastniki so z večino glasov po solastniških deležih sprejeli sklep, da se na Mest- no občino Kranj poda pobudo, da se zaradi povzročanja nevarnosti za najranljivejše udeležence v prometu in prebivalce, ki živijo na naslovu Likozarjeva ulica 23, 25 in 27, krožna (intervencijska) pot, ki poteka ob otroškem igrišču in mimo objektov Likozarjeva ulica 23, 25 in 27 zapre s cvetličnimi koriti in s tem onemogoči krožna vožnja in parkiranje vozil na tem območju. Temu primerno bo potrebno prilagoditi tudi prometno signalizacijo.

Urad za gospodarstvo in GJS na Mestni občini Kranj se s predlogom zapore poti pri objektu na naslovu Likozarjeva ulica 23 strinja, pri čemer bo potrebno ustrezno prilagodili tudi prometno signalizacijo na obeh sedanjih uvozih s parkirišča ob Cesti Rudija Šeliga. Uradu za gospodarstvo in GJS bo izdal odločbo o novi prometni ureditvi.

Krajevna skupnost je po sprejemu sklepa na zborih etažnih lastnikov zaprosila za čimprejšnjo izdajo odločbe o novi prometni ureditvi, zaprtje poti s primernim cvetličnim koritom, ki bo onemogočal enostavno premikanje oz. umikanje in hkrati omogočal prehod peščem in kolesarjem ter za prilagoditev prometne signalizacije na obeh sedanjih uvozih na krožno intervencijsko pot.

REALIZACIJA: Terenski ogled s strani Mestne občine Kranj je bil že opravljen. Zadeva je v reševanju. Odločbo o novi prometni ureditvi smo prejeli 22. 5. 2017.


Zaprtje Krožne poti na ulici Lojzeta Hrovata (December 2015)

Pobudniki: etažni lastniki blokov na ulici Lojzeta Hrovata 1a, 1b, 1c in 3a, 3b

Etažni lastniki blokov na Ulici Lojzeta Hrovata so na zboru etažnih lastnikov stanovanj na naslovih Ulica Lojzeta Hrovata 1a, 1b, 1c in 3a, 3b konec leta 2015 sprejeli sklep o zapori krožne poti, ki je potekala mimo pošte, lekarne do Perutnine Ptuj in mimo vhodov blokov. Z zaporo krožne poti so želeli onemogočiti krožnjo vožnjo in preprečiti nevarno- sti za najranljivejše skupine v prometu.

Na podlagi sprejetega sklepa so na Mestno občino Kranj podali pobudo, da se krožna pot zapre s cvetličnimi koriti in s tem onemogoči krožna vožnja.

REALIZACIJA: Zapora krožne poti je bila v začetku leta 2017 realizirana.


Manjkajoči prometni znaki (Januar 2017)

Pobudnik: Alojzij Boc

V nekdanji cvetličarni Vijolica na Juleta Gabrovška 2 je sedaj nova slaščičarna Mouse. Na začetku ulice že dlje pogrešamo 2 prometna znaka, ki ju je odstranil nepridiprav, in sicer STOP znak ter SLEPA ULICA. Fiksirati bi bilo treba tudi znak PREPOVEDANO ZA VES PROMET na drugi strani objekta, ki lahko pade na kakšnega otroka ali pešča. Prosimo, da to posredujete ustrezni službi, ki v KS skrbi za postavljanje prometnih znakov. Ulica J. Gabrovška je vse bolj prometna, slaščičarno bodo obiskovali tudi otroci in starejši krajani, zato skrb za ustrezno prometno varnost nikakor ni odveč.

REALIZACIJA: V februarju 2017 je bila manjkajoča prometna signalizacija urejena.


Dostop za invalide in otroke (Februar 2017)

Pobudnik: Alojzij Boc

V Tušu sem povprašal, zakaj invalidi z vozički ter starši z otroškimi vozički nimajo urejenega dostopa do Tušovega centra oz. kina – odgovorili so mi, da zemljišče ob pločnikih ni njihovo.
Skratka, bilo bi super, če bi na primernih mestih s pločnikov pred Tušem na Planini odstranili robnike. Sedaj se namreč invalidi kot tudi starši z otroškimi vozički iščejo svoje mesto kar med avtomobili in vozijo na oz. s parkirišča pred trgovskim centrom.
Morda bi težavo lahko odpravili vsaj takrat, ko bo zgrajen Eurospin po- leg Tuša, kjer prav tako ne bi smeli pozabiti na neoviran dostop za invalidne osebe in otroke.

REALIZACIJA: Krajevna skupnost je prejeto pobudo posredovala pristojnim službam na Mestni občini Kranj na Urad za gospodarstvo in GJS, kjer so odgovorili: “Površine za pešce in kolesarje na tem območju so na podlagi pobude Društva Sonček in župana že v obravnavi. Ureditev klančin je predvidena to pomlad.” Zadeva je realizirana.


 Količki za zaščito zelenic (April 2017)

Krajan nas je obvestil, da za bloki na naslovu Jaka Platiše 1-3-5 že leto ali dve ležijo podrti količki, ki naj bi preprečevali vožnjo z avtomobili po travi. Zaprosil je, da se količke postavi nazaj ali pa naj se jih odstrani.

REALIZACIJA: Krajevna skupnost je pobudo posredovala pristojnim službam na Mestni občini Kranj, da se zadeva preveri in primerno uredi. Na občini so nam obljubili, da si bodo ogledali stanje in ukrepali v skladu z ugotovitvami. Zadeva je v reševanju.


Vprašanje: Kolesarska steza (maj 2017)

Krajan nam je posredoval vprašanje glede kolesarske steze ob Cesti Rudija Šelige je kolesarska steza. Ali je ta steza dvosmerna ali samo v smeri proti Tušu. Na tej stezi je videl policista, ki se je peljal s kolesom v smeri proti zahodu.
Ker še ni dobil odgovora s strani občine, ga je zanimalo če kdo sploh pregleduje njihova vprašanja postavljena na Kr povej in zakaj tako dolgo ni odgovora.

REALIZACIJA: Krajevna skupnost je na občini zaprosila za odgovor na vprašanje krajana, na katerega še ni dobil odgovora. Iz občine so po našem pozivu poslali odgovor: “Na severni strani ceste je urejena kole- sarska steza za vožnjo proti zahodu, na južni strani pa za vožnjo kolesarjev proti vzhodu (Tušu). Ob površini za kolesarje na južni strani ceste je še hodnik za pešce, ki ga ti lahko uporabljajo v obeh smereh.” 

Naš krajan je dodatno pojasnil, da gre za odsek Ceste Rudija Šelige med Cesto Jaka Platiše in Likozarjevo ulico, kjer je samo ena kolesarska steza ob hodniku za pešce in ne gre za odsek Ceste Rudija Šelige od krožišča s Cesto Jaka Platiše proti Tušu, kjer pa prometna ureditev po njegovem mnenju ni sporna. Zaprosil je, da se odgovor objavi tudi na spletnem portalu Kr povej in priložil fotograFI jo odseka.
Odgovor MOK: »Glede na širino kolesarske steze in prometno signalizacijo je kolesarka steza enosmerna za vožnjo v smeri od Likozarjeve ulice proti cesti Jaka Platiše.«
Odgovorjeno.


Pobuda: Defibrilator (December 2016)

Krajan je izrazil zadovoljstvo, da smo tudi v naši KS dobili defibrilator. Hkrati pa je predlagal, da bi bilo dobro, da bi se o tem, kako priti do njega in ga uporabiti napisalo nekaj tudi v biltenu KS. Poleg tega je predlagal, da bi tako, kot v nekaterih drugih občinah tudi v naši KS, ki ima veliko občanov, naredilo usposabljanje za uporabo defibrilatorja in vzporedno tudi oživljanja, saj bi to krajanom lahko še kdaj prišlo prav.

REALIZACIJA: Realizacija načrtovana 13. 6. 2017 – Krajanu smo na krajevni skupnosti pojasnili, da so bile v decembrski številki biltena že vsebovane informacije o namestitni defibrilatorja in tudi o lokaciji defibrilatorja.
Na njegovo pobudo pa smo se s podjetjem, ki je namestilo defibrilator dogovorili, da bo izvedlo usposabljanje oziroma tečaj uporabe defibrilatorja, ki bo potekalo v torek, 13. junija 2017 ob 17. uri v dvorani Osnovne šole Matije Čopa. Tečaj bo vodil Matej Kristan iz reševalne postaje Radovljica.


Pobuda: Polomljene veje drevesa na Tuga vidmarja 9

Krajevna skupnost je bila s strani krajanke obveščena o polomljenih vejah na drevesu, pred severnim vhodom, na ulici Tuga Vidmarja 9. Majska snežna ujma je polomila kar nekaj vej, ki napol visijo navzdol. Krajanka je prosila za pomoč za posek teh vej, saj jo je skrbelo, da ne bi veje padle kakšnemu otroku na glavo, ko se igrajo spodaj pod drevesom.

REALIZACIJA: Realizirano. Po prejetem sporočilu smo obvestili pristojne službe za obrezovanje dreves, ki so obrezale problematično drevo in odstranile polomljene veje.


Pobuda: Poraščen asfalt na parkirišču za invalide na ulici Juleta Gabrovška

Krajevna skupnost je bila s strani krajanke obveščena, o usedlem in poraščenem asfaltu pri parkirišču za invalide na ulici Juleta Gabrovška.
REALIZACIJA: V reševanju. Po prejeti pobudi smo na KS pri pristojnih občinskih službah zaprosili, da se na parkiriščih na Planini 2 (cona A, B in C) pregledajo in po potrebi sanirajo parkirišča za invalide. Priložili smo prejeto fotografijo, ki kaže razpoko na parkirišču iz katere raste trava tako, da predstavlja osebi na invalidskem vozičku nepotrebno oviro.


Pobuda: Margolana (julij 2015)

Krajan nas je opozoril na onesnaženje s plodovi drevesa margolane na ulici Tuga Vidmarja, v delu leta, ko margolana obrodi plodove. Plodovi padajo na asfaltno površino, kjer se razletijo in razpočijo, njihov sok pa privablja ose. O težavi nas je zopet obvestil spomladi 2016.

REALIZACIJA: V reševanju. V KS smo pobudo za ureditev situacije posredovali na občino, kjer so težavo posredovali na Komunalo, od koder so nam sporočili, da bodo to območje v času zorenja margolane čistili vsak dan. Hkrati je bila s strani občine zadeva poslana v proučitev in reševanje inšpektoratu, ki naj bi uvedla ustrezne postopke, da se ta problem reši. V KS bomo pristojne službe spomnjali na zavezo, da se problem odpravi.


Pobuda: Intervencijska pot

Pozdravljeni,

prosil bi vas, da se nekako uredi dostop do Intervencijske poti, ki je za našo ulico Lojzeta Hrovata 10, 8 in 6. Kljub temu, da je intervencijska pot označena in vozila niso na njej parkirana je dost- op intervencijskim vozilom brez povz- ročanja materialne škode otežkočen. Osebni avtomobili so parkirani po predpisu (v boksu) levo in desno od označene intervencijske poti. Takrat intervencijska vozila kot so gasilci, kumunalna vozila… ne morejo priti do mesta intervencije.

Potrebno bi bilo drugače urediti, označiti dohod na intervencijsko pot, dohod bi moral biti širši. Večkrat se nam je že zgodilo, da ni mogel odpeljati zabojnika za kosovne odpadke.

Tudi pri sedanjem odvozu kosovnih odpatkov sem moral postaviti na en boks oviro in nato poklicati komunalo, da je poslala tovornjak in odpeljala zabojnik. Kaj pa če je požar, kjer je vsak trenutek življenskega pomena? Kako bo pripeljalo gasilsko vozilo?

V prilogi vam pošiljam sliko, kjer je razvidno, kaj nas moti. Še večji problem je, da je tam parkiran kombi.

REALIZACIJA: Realizirano. Krajevna skupnost je to pobudo posredovala na občino na Urad za gospodarstvo in GJS, kjer so skupaj z drugimi pristojnimi službami poiskali najboljšo rešitev problema in uredili problematično stanje.


Pobuda: Odvoz pasjih odpadkov

Pobudnik: Alojzij Boc

Že dlje opažam, da so na Planini II, ks Bratov Smuk skoraj povsem polni koši za pasje odpadke. Verjetno je do tega prišlo zaradi dopustov. Upam, da boste prob- lem čimprej rešili, sicer bomo lastniki psov prisiljeni metati črne vrečke s pasjimi iztrebki v navadne koše za odpadke, kar pa zaradi higiene zagotovo ne bi bilo primerno.

REALIZACIJA: Realizirano. V KS smo obvestili pristojne službe o izpostavljenem problemu in prosili za čimprejšnjo izpraznitev košev. Pobudniku pa smo v svojem odgovoru pojasnili, da se v primeru polnih košev, pasje iztrebke lahko odlaga tudi med mešane odpadke, ki se naknadno ločujejo.


Pobuda: Spletna stran KS

Pobudnik: Marko

Gledam podatke o KS bratov Smuk, kjer so lepo navedene ulice, ki pripadajo KS. Nič pa ne bi bilo narobe za lažjo optično predstavitev, če bi objavili pod naštetimi ulicami še slikico z obrobljeno mejo KS. Na občino sem poslal tudi predlog, da bi na njihovi spletni strani imeli objavljene vse KS v MO Kranj v slikovni izvedbi, za osnovo naj bo zemljevid. Ta naj bo ali od Googla ali pa od Telekoma, to je telefonskega imenika.

REALIZACIJA: Realizirano. Po prejeti pobudi smo na KS dopolnili opis Krajevne skupnosti z zemljevidom. Poleg tega je krajan Marko podal še nekaj pobud za dopolnitev vsebin naše spletne strani, ki smo jih upoštevali ter obogatili spletno stran z novimi informacijami, ki so na voljo našim krajanom.


Pobuda: Količki

V zadnjih mesecih so krajani večkrat poročali, da je bila ob prihodu reševalnega vozila ovirana intervencijska pot iz ulice Lojzeta Hrovata na ulico Tuga Vidmarja, saj ni bilo mogoče odstraniti količkov (vijakov na količku ni bilo mogoče odviti).
Svet KS je k rešitvi situacije pozval MOK, da naj uredi potopni količek. MOK je začasno odstranila količek in kasneje nazaj zopet montirala isti količek, zaradi česar je zopet prišlo do oviranja poti intervencijskim vozilom.

REALIZACIJA: Realizirano. Začasno je količek odstranjen. Voznike in prebivalce opozarjamo, da je pot namenjena zgolj in samo intervencijskim vozilom. Gre za območje peš cone in umirjenega prometa, kjer se nahaja mnogo otrok in starejših. Prosimo vas, da to upoštevate in ne vozite in puščate parkiranih vozil znotraj območja na ulici Tuga Vidmarja in stičnih ulicah. V primeru večkratnega kršenja bomo pozvali Mestno redarstvo k sankcioniranju kršiteljev. Če potrebujete dostop do vhodov zaradi gradbenih, obnovitvenih del na blokih se lahko za dostop dogovorite s krajevno skupnostjo.


Pobuda: Opozorilne table v garažah

V začetku letošnjega leta so upravitelji garaž na več mestih v zgornjih etažah garaž A,
B, C izobesili opozorilne table o ureditvi parkiranja zunaj označenih parkirnih mest. V preteklosti se je namreč dogajalo, da je bil zaradi prečno parkiranih vozil na desni strani oviran izvoz iz garažne hiše. Opozorilna tabla prepoveduje parkiranje na desni strani. V primeru, da ni prostih parkirnih boksov, vas vljudno prosimo, da parkirate na levi strani do uvoza v spodnjo etažo parkirne hiše. S tem se sicer še vedno ovira nemoten izvoz iz boksov, a omogoča neoviran izvoz iz garaže.

REALIZACIJA: Realizirano.