Spremembe obračuna in prilagoditev cen ravnanja z odpadki

Zakaj se spreminja obračun?

Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala nov način obračuna komunalnih storitev. Skladno s tem je Svet Mestne občine Kranj dne 18.6.2014 sprejel nov Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj in dne 16.12.2015 potrdil elaborate ter nove cene ravnanja z odpadki. Uredba predpisuje način kako morajo biti prikazane storitve na računih in da morajo biti cene izražene v EUR na kilogram. Cene bi morale z navedeno uredbo vse občine v Sloveniji uskladiti do 1.4.2014.

Kaj to pomeni na vaših računih?

Na računih bodo ločeno prikazane cene za:

• zbiranje mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov,

• zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje tudi odstranjevanje,

• obdelavo in odlaganje odpadkov.

Cena zbiranja in odvoza mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve javne službe.

nov cenik ravnanja z odpadki

 

V večstanovanjskih objektih račun za ravnanje z odpadki dobi upravnik, ki ga razdeli med uporabnike.

Kaj plačujete?

• zbiranje mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki vključuje stroške rednega odvoza mešanih odpadkov in odpadne embalaže, zbiranje odpadkov na ekoloških otokih (v Mestni občini Kranj je skoraj 200 ekoloških otokov), zbirnih centrih Zarica in Tenetiše, zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov v letni akciji, pripravo odpadkov pred oddajo prevzemnikom…;

• javno infrastrukturo mešanih in ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ki jo imamo v najemu od Mestne občine Kranj in je namenjena zbiranju odpadkov (oprema in zabojniki na ekoloških otokih, zbirni centri,…);

• obdelavo in odlaganje odpadkov, ki ju izvaja podizvajalec.

Če imate zabojnik za biološke odpadke, plačujete tudi zbiranje bioloških odpadkov. V ceni so zbrani stroški zbiranja in odstranjevanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Zakaj so se prilagodile tudi cene?

Poleg uskladitve obračuna ravnanja z odpadki novi metodologiji, je bila nujna tudi prilagoditev cen s stroški ravnanja z odpadki. Od zadnje spremembe cen zbiranja odpadkov v letu 2008, so se stroški bistveno povečali, cena jih že vrsto let ni več pokrivala. Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki je vse bolj zahtevnejša v smeri pospeševanja ločenega zbiranja odpadkov. Tako smo skozi leta nadgrajevali sistem ločenega zbiranja odpadkov in v letu 2010 vzpostavili tudi ločevanje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. Razširili smo mrežo ekoloških otokov, vzpostavili ločevanje odpadkov na pokopališčih in nadgrajevali zbiranje na zbirnih centrih Tenetiše in Zarica. V vmesnem obdobju je država z uredbo začasno zamrznila cene komunalnih storitev, kar je še povečalo razliko med veljavnimi cenami in stroški.

Dodatno je na povišanje stroškov pomembno vplivala tudi ukinitev pretovora odpadkov na Zarici. Do zaprtja pretovornega prostora z mesecem marcem 2014 smo zbrane odpadke še naknadno ločevali, s tem zmanjševali količine za odlaganje in posledično tudi stroške. Z ukinitvijo pretovora, zbrane odpadke vozimo s smetarskimi vozili direktno k prevzemnikom. Stroški prevoza mešanih komunalnih odpadkov v Suhadole in prevoza bioloških na Vrhniko so se tako povečali v primerjavi s prevozom z večjimi in za to namenjenimi tovornimi vozili. Z varčevalnimi ukrepi in optimizacijo procesov zbiranja odpadkov smo zmanjšali stroške izvajanja storitve. Izmed ukrepov, ki pomembno vplivajo na znižanje cene, je tudi zmanjšanje pogostosti odvoza mešanih komunalnih odpadkov na območju pretežno individualnih hiš.

Nove cene storitev ravnanja z odpadki so oblikovane v evrih na kilogram:

nov cenik ravnanja z odpadki 2

 

Kako so izračunani kilogrami za gospodinjstva?

Količina storitve pri posameznem uporabniku je določena na osnovi ocenjene povprečne količine zbranih odpadkov v Mestni občini Kranj za tekoče leto. Poudariti velja, da na računih navedena količina v kilogramih ne pomeni dejanske mase odpadkov, ki jih oddate uporabniki. Količine bomo enkrat na leto porazdelili med uporabnike glede na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za mešane komunalne odpadke oz. števila oseb. Osebi se v Mestni občini Kranj mesečno v povprečju obračuna 64,22 litrov oziroma 15,92 kg zbranih mešanih komunalnih odpadkov.

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev smo obdržali kriterij števila oseb v gospodinjstvu. S tem smo zagotovili pravičnejšo obremenitev uporabnikov. Mesečni znesek zbiranja odpadkov za gospodinjstva na osebo je izračunan kot zmnožek cene zbiranja za kilogram in povprečne mase zbranih odpadkov na osebo v občini.

Obdelava in odlaganje odpadkov

Mesečni znesek na računih za obdelavo in odlaganje odpadkov za gospodinjstva je izračunan kot zmnožek cene za kilogram, povprečne mase odloženih odpadkov na liter zabojnika v vseh občinah, prostornine zabojnika za mešane komunalne odpadke in povprečnega števila odvozov na mesec (4,3).

Zbiranje bioloških odpadkov

Mesečni znesek za zbiranje bioloških odpadkov je izračunan kot zmnožek cene za kilogram, povprečne mase zbranih bioloških odpadkov na liter zabojnika v občini, prostornine zabojnika za biološke odpadke in povprečnega števila odvozov na mesec (4,3). V zimskem obdobju, ko biološke odpadke odvažamo na 14 dni, se pri obračunu upošteva polovična količina.

Nov cenik ravnanja z odpadki

nov cenik zbiranja odpadkov

Kaj vpliva na vaše mesečne izdatke za ravnanje z odpadki?

Še vedno so vaši mesečni izdatki odvisni od velikosti zabojnikov za mešane in biološke odpadke, števila oseb v vašem gospodinjstvu in pogostosti odvoza.

Ali bodo cene storitev fiksne?

Pri izračunih cen se vedno upošteva, da se ne ustvarja dobička, ampak zgolj krije stroške izvajanja javne službe.

To pomeni, da se bodo cene lahko vsako leto spremenile.

Skladno z uredbo o cenah moramo izvajalci vsako leto pripraviti elaborate o oblikovanju cen. Dejanske cene bodo lahko nižje od zaračunanih. Uredba določa, če je odstopanje dejanskih cen od obračunanih večje od 10%, se razlika upošteva v ceni za prihodnje obdobje. V takih primerih cene potrdijo občinski sveti. V nasprotnem primeru se cena ne spremeni. Vsako leto bomo pripravili tudi poračun obračunane količine odpadkov, prostornine zabojnikov in števila oseb. Pri obračunu za tekoče leto bomo upoštevali načrtovane količine odpadkov, načrtovane prostornine zabojnikov in število oseb. Enkrat letno pa bomo dejanske količine zbranih odpadkov v Mestni občini Kranj porazdelili med uporabnike glede na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke oz. število oseb. Pripravili bomo poračune in obračunali razliko med obračunano in dejansko povprečno količino odpadkov, prostornino zabojnikov in število oseb.

• Spremenil se je način obračuna storitev ravnanja z odpadki in spremenile so se cene.
• Cene so na računih izražene v kilogramih.
• Še vedno so osnove za obračun število oseb, prostornina zabojnikov in pogostost odvoza.
• Obračunane količine odpadkov in cene ne bodo fiksne. Manj odpadkov bomo zbrali, manj odložili, nižji bodo stroški in nižje bodo cene.

Pojasnjujemo:
Za odpadke niso odgovorna zgolj komunalna podjetja. Pot odpadka se začne pri
vsakem posamezniku s tem, ko povzroči nastanek odpadka. Zavedati se moramo
lastne odgovornosti za odpadke, ki jih povzročimo. Zakonodaja k pravilnemu
ravnanju z odpadki zavezuje tako komunalna podjetja kot uporabnike.
Komunalna podjetja morajo, skupaj z občinami, vzpostaviti in vzdrževati
predpisane načine zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja preostankov
odpadkov. Od občanov pa zakonodaja zahteva dosledno ločevanje.

Zmotno je prepričanje, da uporabniki plačujete Komunali Kranj zgolj praznjenje
zabojnikov. Plačujete vrsto storitev, ki predstavljajo ravnanje z odpadki:
zagotavljanje in zamenjavo poškodovanih zabojnikov, Čiščenje bioloških zabojnikov,
zbiranje in ravnanje z odpadki na ekoloških otokih in v zbirnih centrih, organizacijo
letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov in oddajo le teh pooblaščenim podjetjem v
predelavo oz. uničenje, zbiranje odpadkov na pokopališčih, zbiranje in oddajo
kosovnih odpadkov, razvrščanje in pripravo odpadkov na oddajo, prevoz odpadkov do prevzemnikov, predajo odpadkov v predelavo ali odlaganje.

Prav tako ne drži, da komunalna podjetja zgolj služijo z oddajo odpadkov. Vsaka vrsta odpadka ima predpisane načine oddaje in nadaljnjo obdelavo. Odpadno embalažo v okviru državne sheme predamo odgovornim družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Biološke odpadke oddamo pooblaščenim predelovalcem, za kar moramo plačati. Enako velja za nevarne odpadke, ki jih zberemo v letnih akcijah zbiranja in v zbirnih centrih. Tudi za oddajo večine odpadkov, ki jih zberemo v zbirnih centrih, moramo plačati. Prihodki od prodaje papirja in kovin so upoštevani v kalkulaciji cene zbiranja in jo zmanjšujejo. Najdražji način ravnanja z odpadki je vsekakor odlaganje odpadkov.

Svetujemo:
Preverite, ali v zabojnik za mešane komunalne odpadke res odlagate samo tiste odpadke, ki se ne predelajo. Obiščite našo spletno stran www.krlocuj.me in v abecedniku odpadkov preverite v kateri zabojnik sodijo posamezni odpadki.
Pri praznjenju zabojnikov za mešane odpadke še vedno opažamo veliko nepravilno odloženih plastenk, konzerv, folije, steklenic in ostale steklene embalaže, kartona in papirja.
Embalažo pred odlaganjem spraznite, stisnite, zložite ali strgajte. »Če je embalaža večja od odprtine zabojnika, jo pripeljite v zbirni center, kjer zbiramo kar 40 različnih frakcij odpadkov.

Nepravilno odloženi odpadki kazijo videz našega okolja in ga onesnažujejo. Zato vse večje kose odpadkov pripeljite v zbirni center in jih ne odlagajte poleg ekoloških otokov oz. zabojnikov za odpadke.

Imate še uporaben izdelek, ki ga ne potrebujete več? Želite po simbolični ceni izbrati nekaj zase? Obiščite prostor ponovne rabe v zbirnem centru Zarica v Kranju, kjer v sklopu socialnega podjetja, Fundacije Vincenca Drakslerja, poteka zbiranje
uporabnih izdelkov. Kar je za nekoga odpadek, je za drugega morda uporaben izdelek.

Prispevek je pripravila Komunala Kranj.

Za več informacij se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 35 55.

Lahko jim tudi pišete na info@komunala-kranj.si.

Celoten prispevek je dostopen tudi tukaj:  Spremembe obračuna in prilagoditev cen ravnanja z odpadki

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja